KHUTBAH

Khutbah hari Raya Iedul Adha dalam Bahasa Jawa

Disampaikan tanggal 17 November 2010 atau 10 Dzulhijah 1431 H

Judul : “ SURI TAULADAN NABIYULLOH IBROHIM A.S. “

Mukodimah Khotbah

Khutbah 1

Allohu Akbar, Allohu Akbar,  Allohu Akbar, Wa lilaahil hamdu

Poro sederek kaum muslimin ingkang minulyo

Saking kolo wau dalu ngantos detik2 meniko, sakderengipun sholat ied, kito tansah ngumandangaken takbir, tahlil, lan tahmid kanthi mboten kendel2 ngumandangaken asmo Dzat engkang ageng, waosan2 meniko sae wonten ing griyo, wonten langgar, wonten masjid, wonten margi2 kalih keliling ing dusun utawi ing kito lan wonten ing panggenan sanes2 ipun.

Wonten mriko-mriki ka pirengaken suwanten takbbir ALLOHU AKBAR engkangartosipun Allooh moho Agung, dipun susul LA ILLA HA ILLALOOH ( artose : Mboten wonten pengeran ingkang wajib disembah kejawi Alloh ) lan dipun tutup waosan tahmid “ walillaahil hamdu (artose: Lan sedoyo puji namung kunjuk dumateng Alloh).

Poro sederek kaum muslimin ingkang minulyo

Kanthi takbir Allohu Akbar, Alloh ingkang moho Agung, kito tanamaken kehagungnipun Alloh ingkang agung utawi ageng bilih sanesipun Alloh meniko alit sanget.

Punopo tho ingkang kito bangga aken….nopo engkang arupi kekayaan sugih bondo donyo ?,  nopo kajibahan pangkat inggil soho kemewahan donyo ? ….nopo kepintiran ilmu pengetahuan utawi akal kito sing meraih prestasi, keahlian  utawi sukses angsal pangalembono ? …sedoyo namung alit lan mboten wonten artosipiun menawi dipun bandingaken kaleh ke ageganganipun Alloh azza wajalla. Kanthi mekaten mboten perlu kito bangga aken kekayaan sebab kekayaan meniko alit, mboten perlu kito nyombongaken pangkat sebab pangkat donyo meniko alit kemawon,  Mboten perlu mameraken kepinteran, prestasi, keahlian akal semata… sedoyo meniko alit menggahipun Alloh… ingkang moho pinter, moho sempuna, moho ageng namung ALLOH semata…..ingkang nitahaken jagad  namung Alloh – ingkang berhak dipun sembah LA ILLA HA ILLALLOH mboten wonten pengeran ingkang wajib disembah namung kajobo Gusti Alloh piyambak. Dados mboten wonten pengeran donyo brono, pengeran Pangkat, pengeran drajat lan kepinteran…sedoyo mboten kekal namung  akon2 menungsane piyambak lan ing titi wancine bakal wangsul ingkang gadah asline maleh, inggih meniko Alloh ta’ala. Piyambak e ingkang moho gadah keluwihan utaewi kang MOHO sedoyo ing alam donyo, moho sugih, moho pinter, moho kiyat, moho welas asih, moho suci lan lintu lintune. Sedoyo ingkang tansah lan patut dipuji Namung “ WALILAAHIL HAMDU “ Sedoyo puji kunjuk dumateng Alloh ilaahi robbi, piyambak e ingkang maringi kesugihan, nemtoaken gesangipun menungso, maringi pangkat, maringi kekiyatan , kesehatan, rizqi, kamulyan, lan sanesipun. Pramilo namung Alloh engkang berhak dipun pinuji

Allohu Akbar, Allohu Akbar,  Allohu Akbar, Wa lilaahil hamdu

Poro sederek kaum muslimin ingkang minulyo

Sayektosipun kito kedah ngertos sedoyo engkang wnten ing donyo meniko kagunganipun Alloh dados sifat ujub, takabbur utawi sombong ingkang ka golongaaken penyakit manah lan Alloh moboten kedugo dumateng tiyang kolowau. Kawuningono bilih tanpo pinaringan limpahan rohmatipun Alloh, kito mboten saget kempal nglampahi Shlolat Ied meniko,  keranten diparingi nikmat jasmani engkang arupi sehat mboten keadaan sakit, al hamdulilahi robbil alamin Kito saget ngrahosaken nikmatipun dedaharan, ayemipun piker nyimpen donyo brono katah, tapi sampun ngantos tumindak ujub utawi gumede, Dawuhipun Alloh :

“ A udzu billahi….Bismilahi…..”WAL LA TU SHO’UR HADDANKA LINNASI WA LA TAMSYI FIL ARLDHI MAROHAN INNALLOOHA LA YUHIBBU KULLA MUKHTALIN FAKHUUR ( AL LUQMAN 18 )

“ Lan umpumo siro ojo mlengosake pipi niro marang menungso ( kelakuan gumede ) lan ojo siro lumaku ing bumi kelawa umuk, saktemene Alloh iku ora remen,  marang kabeh wong kang umuk tur kumalungkung. ( Surah Al Luqman ayat 18 ) “

Poro sederek kaum muslimin ingkang minulyo

Kawuningono bilih sifat sombonmg, gumede, umuk ingkang comondok ing manahe tiyang-tiyang meniko sak leresepun prasaan ingkang kliru, nganggep dirinipun langkung sugih, mulyo, gagah, pinter, anggak lan lintu lintunipun, kados-kados namung piyambak-e engkang kagungan piyambak utawi  engkang andarbeni.  Padahal sak sekyektosipun ing ngajenge Alloh mboten wonten napa-napane. Keranten Sak leresipun hakekatipun  namung kejawi Alloh engkang gadahi Sifat meniko.

“ AL KIBRI YAA’U LIROBBANA SHIFATAM BIH, MAKHSHULATAN FATAJANNABHAA WATTAQI “

Artosipun : “ Kesombongan meniko sifat khusus kagunganipun Alloh, mongko tebihono sifat sombong lan taqwao siro  “

Milo  saking meniko, sumonggo kito tebih aken lampaha sifat sombong meniko, kanthi tumindak sopan ing sesrawungan, rukun sesame tetanggi, jagi silaturohmi, remen tegur sopo sesaminipun, entheng nglampahi kesahenan, peduli dating tiyang engkang mboten gadah, andhap ashor, mboten bedak-bedak aken sesame tetanggi, remen tulung tinulung, lan lintu lintunipun.

Kejawi meniko sumonggo kito tansah syukur dumateng gusti,  saking sedoyo anugerah engkang sampun  diparingi kagem kito. Monggo kito tasharuf aken rizki kito meniko dateng margi engkang dipun ridloni deneng Alloh,  Terutami ing dinten ingkang minulyo kados dinten meniko, kangge tiyang engkang kacekapan rizki dipun printahaken nindakaken Udh hiyah utawi nyembelih hayawan ternak, menggahipun lelampahan perintah  ibadah meniko diwastanai berkurban.  Rosullulloh ngendiko :

“ MANGKANA LAAHU SA’ATAN FALAM YADHHI FAL YAMUT  INSYAA A YAHUU DIYYA WA INGKANA SYAA ‘A NASHROONIYYA “

Artosipun : Sopo wonge kang kelapangan rizqi namung ora gelem qurban , mongko matine dewek e koyo dene matine wong yahudi utowo nashrani “

Mituriut riwayat sanes, Rosullullooh ngendiko :

“ MANGKANA LAAHU SA’ATAN FALAM YADHHI FALA YAQROBBANNA MUSHOLLANA

Artosipun : “Sopo wonge kang kelapangan rizqi namung ora gelem qurban , mulo ojo nganti sepisan-pisan nyedak-i panggonan sholat kito “

Ugi riwayat sanes ngendiko maleh :

“AL IN ALADH HIYATA MINAL A’MALIL MUNJIATI TUNJI SHOHIBAHAA MIN SYAROD DUNYA WAL AKHIROH “

Artosipun :” Mangertio saktemene qurban-qurban iku kalebu amal-amal panyelamet kang nylametake tindak-e soko elek-e donyo lan akherot “

Allohu Akbar, Allohu Akbar,  Allohu Akbar, Wa lilaahil hamdu

Poro sederek kaum muslimin ingkang minulyo

Sinarengan ibadah qurban puniko, sumonggo kito mriksani malih sejarah utawi pengorbananipun Nabiyulloh Ibrohim As, kanthi putranipun ingkang sanget dipun tresnani, inggih puniko Nabiyulloh Ismail As, Kados pundi agengipun pangorbanan kagem pengabdianipun dhumateng Alloh Ta’ala, Mboten namung qurban mragat ternak, namung panjenenganipun relo nyembelih / mragat putanipun Ismail demi nindak aken printah suci saking Alloh.

Nabi Ibrohim As dongo “ ROBBI HABLII MINASH SHOLIHIN “ Duh gusti pengeran kulo , mugi paduko maringi turunan ingkang sholeh dateng kawulo “ ( Surat asshoffat ayat 100 )

Sak lajenge keterangan wonten Surat  Ashoffat minongko lajenge kolo wau, Alloh dawuh engkang artosipun :

“ Ing kono banjur ingsun  ambe bungah ing dewek-e kelawan ingsun paring putro lanang kang sabar ( S Asshofat ayat 101), Bareng putrane yoiku : Ismail wis biso rumagang ing gawe ngrewangi Ramane, trus Ramane tutur : “He anak ku sak temene aku wus ngimpi ing sak jerone turu nyembeleh siro, siro mikiro kepriye mungguh panemu iro ?”. Putrane matur : “ Duh Romo, sumonggo panjenengan tindak-ake punopo ingkang sampun kadawuhaken, Insya Alloh panjenengan sumerep kulo puniko golonganipun tiyang sabar” (S. Assofat 102), Bareng sak karone wus podho sumarah marang Allloh, lan dewek –e am banting anak-e tibo mengkureb ( Arep di sembeh) (S Asshofat 103). Ing kono ingsun nimbali “ He Ibrohim “ (S. Sshoofat 104),  Temen siro wis ngestok ake wahyu sak jeroning impen ?, koyo mengkono ugo ingsun angganjari wong2 kang tumindak becik (Asshofat 105), Sak temene kang koyo mangkene iki cecobo kang nyoto (S Asshofat 106). Ingsun nebus anak-e Ibrohim mau kalawan nyembelih wedos gede ( S Asshofat 107 ). Lan Lelakone Ibrohim mau ingsun dadekake minongko tepo tulodho tumrap wong kang modo mikir(S Asshofat 108). Keslametaning Alloh tetep marang Ibrohim (S Ashoffat 109). Koyo mengkene ugo ingsun angganjar marang wong2 kang becik tindak-e (S  Asshofat 110)…. SURAT ASSHOFFAT AYAT 101 NGANTOS 110

Makaten Alloh paring piwales pengorbananipun Ibrohim ingkang sampun pasrah nindakake perintahipun Allah. Mugi kedadosan ingkang sanget bersejarah saget kito dadosaken piwucal kagem berserah diri dumateng Allah lan berkorban minuju margi iingkang dipun ridhai

Allahu akbar, Allahhu akbar, Allahu akbar,

Sumonggo kito syukuri rawuhipun dinten mulyo puniko, inggeh puniko dinten persatuan umat. Persatuan umat kelebet ajaran islam, ingkang kedah dipun tindakaken sadinten-dinten. Contohe nipun ingkang paling caket, inggeh puniko sholat jama’ah lan dados puncak ipun pasemuan ageng umat islam wonten segenap penjuru donya, inggih puniko wulan haji kados wekdal puniko. Makempalipun umat islam saking penjuru donya wonten tanah haram, arupi satunggal bukti ajaran kesatuan wonten islam lan adat istiadat makempal, ngrawuhi panggilanipun Allah, bersimpuh lan sujud wonten ngarsani-PUN

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahhu akbar, wallilaahil hamd.

Dinten puniko dinten wonten tanah suci. Pisah kegem kundur wonten negeri piyambak-piyambak saksampunipun ngresiki jiwa lan fikiran, kanthi ngasto oleh –olek persatuan ingkang kokoh. Ibadah haji inggih puniko kewajiban lan panggilan Allah kagem umat islam ingkang sampun nindakake, kados firman Alloh Ta’ala;

“ WALLOHI “ALAN NAASI HIJJUL BAITI MANIS TATHOO’A ILAAHI SABIILA “ ( QS : Ali Imron 97 )

Allah majibake para manungsa kang sembada ( ngrgadi awake ), supaya pada nindakake ‘ibadah haji ing Baitulloh, Dene sing sapa kafir, saktemene Allah iku maha sugih saka wong ing alam kabeh” (QS.Ali ‘imron ; 97)

Temen kibahagian umat islam ingkang mampu nindak-ake panggilan Allah kanthi niyat nyempurnaken rukun islam ingkang gangsal perkawis. Tiyang tiyang-tiyang kolowau ngajeng-ngajeng  ridlanipun Gusti Allah, nyambut utawi mangayu bagyo Ditimbali Allah kanthi talbiyah, takbir lan tahmid;

“” LABAIKALLOHHUMA LABAIK, LABAIKA LAA SYARIKA LABAIK “”

“Kawulo sambut panggilan-MU Ya Allah Kawulo sambut panggilan-MU. Lan mboten wonten sekutu kagem panjenengan”

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahhu akbar, Wallilaahil hamd.

Kito kaum muslimin ingkang saweg nindaken ibadah haji, lan sedoyo kaum musim dening Allah di syarataken  sholat idul adha kados sakpuniko. Wonten puniko kita bershof-shof. Lurus, rapet, dipun niyati dening semangat lan roas persatuan sarto persamaan, ruku, sami ruku’, sujud sami sujud, lan lenggah sami lenggah wonten satunggal komando imam. Puniko ngajak kito supados wonten usaha lan perjuangan negak aken nyiar raken agami Islam, ambina Negara, umat lan bongso. Teguh bersatu, hati bulat, manunggal wonten satunggaling komando, mboten cerai berai, pantang pecah belah.

Negasaken Mbuktek aken bilih kasengsaraan umat kito krono perpecahan lan mamengsahan sesame sederek kito sedoyo. Penegasan puniko dados perhatosan ing wekdal-wekdal benjang. Dening puniko kito kedah manunggal kanthi nindakake lan mahami Islam dados ajaran ingkang lengkap. Pengalaman ing perang uhud kedah dados piwucal kagem kito, prajurit2 dipun tugassaken njagi pos lajeng dipun tilar kanti sembrono, sahinggo dipun isi lan di duduki mengsah sedoyo.

Allahu akbar, Allahhu akbar, Allahhu akbar, Wallilaahil hamd.

Kito saenipun gadahi romaos prihatin, bilih ujianipun Alloh dipun turunaken maleh arupi bencana alam kados wonten Yogya, Padang lan Aceh lan daerah-daerah sanesipun. Pepeling utawi pepenget punopo sejatosipun musibah engkang katampi dateng sederek kito gantos-gantos puniko ? Donyo brono nyowo sedoyo ical mboten  wonten  artose punopo 2……Monggo kito ngatahaken dedongo nyuwun pangapunten dumateng Gusti, menyadari sedoyo lelampahan gesang ingkang klentu, nyuwun supados mboten katambah musibah, balak lan bencana malih,  soho nyuwun perlindungan lan keslametan kito sedoyo. Amin. Mungkasi khutbah meniko monggo kito mendet suri tauladanipun Kanjeng Nabi Ibrohim lan Ismail As, engkang masrahaken jiwo lan rogo kangge ngabdi dating Gusti Alloh. Lan sumonggo mbok menawi wonten rizqi langkung kito nafkahaken kanti Ihlas dumateng sederek-sederek engkang wonten daerah-daerah sing nampi musibah. Mugi-mugi sedoyo amal ibadah kito di tampi deneng Alloh Ta’ala, Amin-amin-amin Yarobbal alamin.

KHUTBAH 2 : Penutup dan Do’a

Disampaikan oleh Ustadz Wid Jabat

Iklan
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s